Statut

I. Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Akademia Sportu Fenomen Leśnica i działa na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest klubem sportowym.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Leśnica we Wrocławiu.

2. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Siedzibą Klubu są Wróblowice. 

§ 4

Klub posiada osobowość prawną. Powołany jest na czas nieokreślony.

§ 5

1. Barwami Klubu są kolory niebieski i żółty.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego – logo.

3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy AS Fenomen.

§ 6

1. Klub realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7

1. Celem Klubu jest:

1) Krzewienie kultury fizycznej i propagowanie zdrowotnej roli sportu na rzecz ogółu społeczności osiedla Leśnica i okolic.

2) Profilaktyka i przeciwdziałanie kształtowaniu się wad postawy.

3) Pomoc osobom potrzebującym wsparcia z uwzględnieniem ludzi ze środowisk identyfikujących się z ideami sportu, takimi jak szacunek, uczciwa rywalizacja, współpraca, samodoskonalenie.

4) Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej.

5) Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.

 

2. Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez:

a) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa

b) Realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i zajęć korekcyjnych

c) Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

d) Upowszechnianie zdrowego trybu życia

e) Uczestnictwo w różnych formach współzawodnictwa sportowego, w tym również w tych inicjowanych przez inne organizacje

f) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami stowarzyszenia

g) Szkolenie i doskonalnie kadr trenersko – instruktorskich oraz fizjoterapeutów

h) Promocję osiągnięć sportowych członków Stowarzyszenia na arenie miasta oraz kraju

i) Fundowanie stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych (sukcesy przynajmniej na szczeblu wojewódzkim)

j) Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej

k) Zrzeszenie osób wykazujących uzdolnienia sportowe, pragnących brać udział w zorganizowanym szkoleniu, a także chcących brać udział w pracy wychowawczej i opiekuńczej

l) Zrzeszenie osób wykazujących chęć uczestnictwa w zajęciach prozdrowotnych

m) Powoływanie sekcji sportowych

n) Organizowanie imprez sportowych w szczególności dla osób z osiedla Leśnica i okolic w różnym wieku oraz w różnych dyscyplinach

o) Organizowanie zawodów sportowych, uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje, uczestnictwo w rozgrywkach, turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe

p) Rozwijanie bazy sportowej Stowarzyszenia

r) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych

s) Organizowanie wycieczek, kolonii, obozów sportowych, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów mających na celu propagowanie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa, a jednocześnie organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

t) Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, obozach szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej inicjowanych przez inne organizacje

u) Wspieranie działań społecznych mieszkańców osiedla Leśnica i okolic mających na celu propagowanie sportu, rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia, krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

w) Krzewienie u członków idei rywalizacji w duchu fair-play, szacunku do przeciwnika, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pokory, systematyczności, pracowitości i pasji do sportu

y) Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą mające za zadanie realizację celów Stowarzyszenia

 

Rozdział III. Działalność pożytku publicznego

 

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 

2. Przy wyodrębnieniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej należy wziąć pod uwagę wszystkie formy w § 7 statutu.

 

Do działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia należy:

a) Opracowywanie programów szkoleniowych, profilaktycznych, korekcyjnych i kontrola ich realizacji

b) Tworzenie i gromadzenie materiałów video, zdjęć dostępnych dla członków Stowarzyszenia

c) Gromadzenie i udostępnianie danych i materiałów dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży

d) Wspieranie sekcji sportowych Stowarzyszenia w zakresie porady fizjoterapeuty

e) Prowadzenie stron internetowych dla sekcji sportowych

f) Szkolenie zawodników

Do działalności odpłatnej pożytku poblicznego Stowarzyszenia należy:

a) Szkolenie zawodników

b) Organizowanie wycieczek turystycznych, obozów, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów i imprez sportowych

c) Organizowanie zajęć sportowych, półkolonii w czasie ferii w celu propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży

d) Organizowanie zawodów sportowych

e) Organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

f) Realizowanie zajęć ruchowych w zakresie profilaktyki oraz eliminacji wad postawy u dzieci i młodzieży

g) Realizowanie zajęć ruchowych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej u dorosłych oraz seniorów

h) Układanie indywidualnych programów prozdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

3. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji publicznej.

 

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) Zwyczajnych

b) Wspierających

c) Honorowych

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację. Osoby mające poniżej 18 lat muszą złożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletnim członkom zwyczajnym Klubu Sportowego przysługują uprawnienia wymienione w § 14 z wyjątkiem pkt b, d, e.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia następuje listem elektronicznym (przez e-mail), telefonicznie (rozmowa telefoniczna, wiadomość sms) lub listem tradycyjnym.

 

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

 

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny, którego dotyczy wniosek nadania godności członka honorowego, zostaje wykluczony z głosowania.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) Korzystania ze sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z jego przeznaczeniem, regulaminem oraz przepisami wydanymi przez Stowarzyszenie

b) Zapoznania się z protokołami Walnego Zebrania Stowarzyszenia

c) Korzystania z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów Stowarzyszenia

d) Uczestniczenia w wyborach(czynne i bierne prawo wyborcze)

e) Brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów

b) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c) Regularnego opłacania składek członkowskich w ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia wysokości

d) Chronienia sprzętu Stowarzyszenia

e) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia

f) Zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego

g) Reprezentowania barw Stowarzyszenia

 

§ 16

1. Członek wspierający zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania postanowień statutu i popierania celów działalności Stowarzyszenia

b) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia

c) Zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego

 

2. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

 

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w głosowaniach przy podejmowaniu uchwał, zapoznania się z protokołami oraz uczestnictwa w wyborach (biernego i czynnego prawa wyborczego). Nie dotyczy to to członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego.

 

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Wykluczenia przez Zarząd:

Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

d) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w przypadku celowego lub uporczywego naruszania przez członka statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa miesiące

Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

Śmierci lub utraty osobowości prawnej

 

2. Zawiadomienie członków o wykluczeniu następuje poprzez ogłoszenie uchwały Zarządu i dostarczeniu pisemnej uchwały do wykluczonego członka Stowarzyszenia.

 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

 

Rozdział VI. Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Walne Zebrania mogą odbywać się w formie videokonferencji.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 5 tygodni od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

8. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni listem elektronicznym(przez e-mail) lub telefonicznie(rozmowa telefoniczna, bądź wiadomość sms) co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Informacja o Walnym Zebraniu będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

9. Protokoły mogą przeglądać wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) Wybór i odwołanie wybieralnych władz Stowarzyszenia

b) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

c) Uchwalanie zmian statutu

d) Rozpatrywanie i ocena wyników działalności Stowarzyszenia

e) Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej

f) Udzielnie absolutorium Zarządzowi

g) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

i) Rozpatrywanie i rozwiązywanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia sekcji sportowych

j) Nadawanie i cofanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia

k) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia

l) ustalanie wysokości sposobu uiszczania składek członkowskich

 

VII. Zarząd

 

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat.

2. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 osób, w tym prezes wybierany na pierwszym posiedzeniu zarządu. Każda kolejna osoba staje się członkiem Zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu.

5. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Głosowanie może odbyć się przez videokonferencję.

6. W razie, gdy skład Zarządu wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia

g) zwoływanie Walnego Zebrania

h) sporządzanie planów szkolenia

i) zatwierdzenie wyboru kierowników sekcji sportowych, wybranych przez Walne Zebranie

j) zawieranie umów dzierżawy, najmu oraz dzierżawny i najmu nieruchomości wchodzących w skład majątku

k) przyznawanie stypendiów za osiągnięcia sportowe

l) kontrola jakości prowadzonych przez specjalistów sekcji sportowych oraz zajęć

  

VIII Komisja Rewizyjna

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat.

2. Zarząd ma prawo wybrać przewodniczącego Komisji Rewizacyjnej, który ma możliwość uczestnictwa w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

3. O terminach spotkań Komisji Rewizyjnej informuje przewodniczący nie rzadziej niż raz do roku.

4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 24

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Sprawowanie kontroli nad całokształtem funkcjonowania Stowarzyszenia.

2. Spisywanie wniosków z funkcjonowania Stowarzyszenia przez wyznaczonego członka Komisji Rewizyjnej, a także wysyłanie ich mailowo do prezesa Stowarzyszenia.

3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków jeżeli Zarząd nie dotrzyma ustalonych terminów przy jego zwoływaniu.

  

Rozdział IX. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 25

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

e. wpływy z działalności gospodarczej dozwolonej przepisami prawa

f. wpływy z działalności płatnej pożytku publicznego

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z), sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z), sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), działalność portali internetowych (63.12.Z), działalność agencji reklamowych (73.11.Z), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych(Internet) (73.12.C).

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

  

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Popularne